Hot!

Wednesday, July 8, 2015

ขุนแผนรุ่นแรกพิมพ์แขนอ่อน พระพุทธวิริยากร ( หลวงพ่อตัด ปวโร ) วัดชายนา ปี๒๕๔๗

ขุนแผนรุ่นแรกพิมพ์แขนอ่อน พระพุทธวิริยากร ( หลวงพ่อตัด ปวโร ) วัดชายนา ปี๒๕๔๗

ขุนแผนนี้เป็นบล็อกเดียวกันกับพิมพ์ขุนแผนแขนตรง ปี ๒๕๔๖ แต่แก้บล็อกให้มือที่พาดเข่า เฉียงออกด้านข้าง พิมพ์นี้กดพิมพ์ช่วงต้นปี ๒๕๔๗ มีเนื้อดินเนื้อเดียว แต่ต่างกันที่ ( จารมือ )ยันต์ด้านหลังองค์พระแยกเป็นยันต์ต่างๆ เช่น ยันต์ปลายศ๊ล ยันต์นะหน้าทอง ยันต์นะปัดตลอด ยันต์นะปัฐมัง ฯลฯ ซึ่งบางยันต์นั้น ก็ไม่ได้มีการจดบันทึกจำนวนการสร้างเอาว่ามีกี่องค์แต่รวมแล้ว
ขุนแผนรุ่นแรกพิมพ์แขนอ่อนนั้น จัดสร้างไว้ทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ องค์ แบ่งเป็น ยันต์ต่างๆ
- หลังยันต์ปลายศีล 
- หลังยันต์นะหน้าทอง
- หลังยันต์นะกระโหลกทองคำ 
- หลังยันต์นะปัฐมัง(กำเนิด) 
- หลังยันต์นะฤชา
- หลังยันต์นะปัดตลอด
- หลังยันต์จารพระครูสารธรรมนิเทศ

สำหรับพระขุนแผนพิมพ์แขนอ่อนองค์นี้  หลังยันต์นะปัดตลอด  พิเศษมีจารเพิ่มรอบยันต์นะปัดตลอด

No comments:

Post a Comment